Vedtægter for KTK86.

Download fuldmagt til afstemning ved generalforsamling – KLIK HER

1. Navn og hjemsted
1.1 Klubbens navn er Københavns Triathlonklub af 1986, KTK86, KTK.
1.2 Klubben blev stiftet i 1986 og har hjemsted i Københavns kommune.

2. Formål
2.1 Klubbens formål er at give medlemmerne optimale muligheder for at dyrke triathlon på ethvert sportsligt niveau. Dette mål søges nået gennem et aktivt klubfællesskab baseret på fælles træningsaktiviteter og et højt informationsniveau.
2.2 Klubfællesskabet søges styrket gennem medlemsarrangementer på tværs af alder og sportsligt niveau.

3. Tilhørsforhold
3.1 KTK86 er medlem af Dansk Triathlon Forbund, DtriF, under Danmarks Idrætsforbund og medlem af Dansk Svømmeunion.

4. Medlemmets rettigheder og pligter
4.1 Enhver som tilslutter sig klubbens formål kan søge om medlemskab.
4.2 Ved optagelse meddeles navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr. og mailadresse.
4.3 Ved den årlige generalforsamling defineres en medlemsgrænse hvorefter kandidater indstilles til en venteliste for medlemskab af klubben. 4.4 Klubben optager aktive medlemmer samt støttemedlemmer. Støttemedlemmers rettigheder er begrænset til adgang til klubbens hjemmeside, samt adgang til klubmøder og generalforsamlinger.
4.5 Klubbens vedtægter vil være tilgængelige online på hjemmesiden eller i fysisk form for alle klubbens medlemmer.
4.6 Ekstraordinært kan bestyrelsen indstille en person til æresmedlemskab. Et æresmedlemskab svarer til et kontingentfrit, aktivt klubmedlemskab og er ikke tidsbegrænset. Udnævnelsen finder sted efter generalforsamlingens godkendelse med minimum 75 pct. majoritet.
4.7 Alle medlemmer har pligt til, aktivt at arbejde for klubbens formål.
4.8 Ved Tri, løb – og duathlon konkurrencer opfordres alle medlemmer til at deltage i det til enhver tid gældende officielle klubtøj. Præmier fra klubbens sponsorer tildeles kun hvis medlemmet stiller op til stævner i KTK86 officielle klubtøj. Hvis der benyttes alternativt tøj til DTRIF mesterskabsstævner skal der påføres KTK 86 logo på evt. personligt tøj.
4.9 Som medlem af klubben er man ved deltagelse i triathlon- og duathlonstævner, uanset om det er motion eller licens, forpligtet til at stille op for klubben. Bestyrelsen udøver denne regel med eksklusion fra klubben.
4.10 I særlige tilfælde kan bestyrelsen give dispensation for de under punkt 4 anførte regler.

5. Reglement
Der henvises til Dansk Triathlon Forbunds love.

6. Kontingent
6.1 Kontingentet fastsættes for et år frem i tiden af bestyrelsen, dog ikke ved stigning på mere end 25 pct.
6.2. Kontingentindbetalingen foretages gældende for 1 år, eller som en andel af årskontingentet pr måned for resten af året. Andel og betalingsdato fastsættes af bestyrelsen
6.3 Intet medlem kan deltage i træning eller konkurrencer uden at være ajour med kontingentbetalingen.
6.4 Bestyrelsen kan, efter anmodning, midlertidigt nedsætte medlemmers kontingent, når særlige økonomiske omstændigheder gør sig gældende.
6.5 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde friholde et medlem for kontingent.
6.6 Kontingentrestance defineres for eksisterende medlemmer som datoen for sidste rettidige indbetaling, og for nye medlemmer som 31 dage efter første deltagelse ved træning i klubregi.

7. Udmeldelse
7.1 Udmeldelse bør ske skriftligt til klubbens kasserer.
7.2 Medlemmet er ikke berettiget tilbagebetaling af indbetalt kontingent i det kalenderår, hvor udmeldingen finder sted.
7.3 Klubbens kasserer inddriver kontingent i restance gennem fremsendelse af skriftlig inddrivelse, efterfulgt af skriftlig varsling om inkasso. Modtages kontingent i restance ikke herefter, inddrives kontingent i restance gennem inkassovirksomhed.

8. Eksklusion
8.1 Et medlem kan indstilles til eksklusion, hvis svært belastende forhold taler for det.
8.2 Bestyrelsen kan effektuere en eksklusion ved enstemmighed. Hvis et medlem af klubben gør indsigelser imod eksklusionen indenfor 14 dage efter effektuering, skal behandlingen af eksklusionen finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. Afgørelsen finder sted ved almindelig stemmeflerhed.

9. Klubbens ledelse
9.1 Klubben ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse. Bestyrelsen består af et team på 7 medlemmer, som på generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær, medlems sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Næstformand, kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Bestyrelsens medlemmer udarbejder en arbejdsfordeling umiddelbart efter generalforsamlingen, ud fra hvilken bestyrelsesmedlemmerne deler klubbens administrative arbejde imellem sig. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret
9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, deriblandt formanden, næstformanden, eller en ved fuldmagt udpeget substitut for denne blandt bestyrelsens medlemmer, er til stede.
9.3 Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
9.4 KTK86s organisatoriske arbejde varetages i et antal udvalg. Udvalgene opererer med udstrakt selvstyre indenfor rammerne af en udvalgspolitik. Den gældende udvalgspolitik aftales og nedskrives af udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen ved opstart og evalueres årligt i forbindelse med generalforsamlingen.

10. Ordinær generalforsamling
10.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
10.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt med 30 dages varsel.
10.3 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
10.4 Forslag til ændringer af klubbens vedtægter skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, hvorfor forslag fra medlemmerne til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Ændringer vedtages efter afstemning med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
10.5. Medlemmer har stemmeret hvis de har været medlem af klubben i mindst 2 måneder og ikke er i kontingentrestance..
10.6 Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret.
10.7 Afstemninger sker ved håndsoprækning, men forlanges der skriftlig afstemning af mindst 1 medlem, skal dette efterkommes.
10.8 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde.
 3. Kassereren eller Formanden fremlægger det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
 4. Valg af bestyrelse:
  • Formand (ulige år)
  • Næstformand (lige år)
  • Kasserer (lige år)
  • Sekretær (ulige år)
  • Medlemssekretær (lige år)
  • 2 Bestyrelsesmedlemmer (hhv. lige og ulige år)
  • 2 Suppleanter
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Hvert udvalg aflægger beretning. Beretningen kan runddeles skriftligt ved generalforsamlingens start eller aflægges mundtligt, hvis udvalget finder anledning dertil.
 3. Nedsættelse af diverse udvalg, efter behov.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

10.9 Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem kan maksimum medbringe én fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Ved udfyldelse af fuldmagten skal klubbens formular bruges. Fuldmagten skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor den afleveres til dirigenten inden generalforsamlingens start.

11. Ekstraordinær generalforsamling
11.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 pct. af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. Fuldstændig dagsorden udsendes til medlemmerne efter samme varslingsregler, som til en ordinær generalforsamling.

12. Regnskab
12.1 Klubbens regnskab er fra perioden 1. januar og et år frem.
12.2 Kassereren har ansvaret for regnskabsførelsen.
12.3 Driftsregnskab og status forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorefter det forelægges revisoren til revision. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
12.4 Formanden og kassereren har adgang til klubbens konti, herunder betalingskort og netbank.
12.5 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, som har ret til at indgå aftaler på klubbens vegne. Dog kan formanden eller kassereren uafhængigt af hinanden varetage klubbens interesser med beløb til enkeltudgifter indtil kr. 10.000,-
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt stiftelse af gæld, skal hele bestyrelsen dog underskrive aftalen.
12.6 Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid tilhørende formue.

13. Klubbens opløsning
13.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
13.2 En beslutning om opløsning af klubben kræver, at mindst 50 pct. af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 75 pct. af disse stemmer for en opløsning.
13.3 Klubben kan ikke opløses, når blot 20 stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens beståen.
13.4 Såfremt klubben, på tidspunktet for dens opløsning, ejer midler, skal disse bruges til idrætslige formål i Københavns kommune.

Opdateret: Lørdag d. 29. oktober 2022 (Ordinær Generalforsamling)